Nastroje przedsiębiorców pogarszają się. Najgorzej w inwestycjach, optymizm na rynku pracy

Nastroje przedsiębiorców pogarszają się. Najgorzej w inwestycjach, optymizm na rynku pracy

Najmniejsze obawy o sytuację gospodarczą jeśli chodzi o najbliższe półrocze wykazują przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego oraz handlowego (tutaj wskaźnik osiągnął wartość kolejno 56,9 pkt. i 50,7 pkt.). Pesymistyczne nastroje wykazują natomiast przedsiębiorcy działający w sektorze usługowym (wartość wskaźnika wynosi 45,8 pkt.).
Na ogólną wartość indeksu wpłynął m.in. komponent „koniunktura gospodarcza”, który aktualnie uplasował się na poziomie 49 pkt. Zaobserwować można spadek w porównaniu do poprzedniego półrocza (wówczas wartość komponentu wyniosła 55,6 pkt.). 31% przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej. 42% zakłada, że nie wystąpią istotne zmiany. Pozostali (27%) uważają, że nastąpi poprawa.
Bez względu na wielkość, region, sektor oraz staż przedsiębiorstwa na rynku, nastroje przedsiębiorców w obszarze badanym przez komponent „rynek pracy” kształtują się na optymistycznym poziomie (57,1 pkt.). W przypadku „płac” barometr wyniósł 58 pkt., przy czym 25% przedsiębiorców deklaruje zwiększenie wynagrodzenia. W zakresie „zatrudnienia” 22% ankietowanych planuje jego zwiększenie.

Tak optymistyczne nie są jednak nastroje przedsiębiorców w ramach „komponentu inwestycyjnego” – najnowszy odczyt to 35,4 pkt. (spadek o 9,6 pkt. w relacji do poprzedniego badania). 43% badanych w perspektywie najbliższego półrocza deklaruje, że będą inwestować. 57% nie planuje nowych inwestycji. Najbardziej optymistycznie nastawione do działań w tym zakresie są małe przedsiębiorstwa oraz działające w obrębie sektora produkcyjnego. Zdecydowanie dalekie od podejmowania planów inwestycyjnych są mikrofirmy.
Badanie zostało przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz firmę Maison&Partners w lipcu 2019 r., metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews – ankiety na panelu internetowym online). Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MŚP. Łączna wielkość próby to N=609 respondentów. Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)


Busometr ZPP – Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP, jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców i ich planowane działania w perspektywie najbliższego półrocza. Na wartość indeksu wpływ mają trzy komponenty: koniunktury gospodarczej, rynku pracy (płace i zatrudnianie) oraz inwestycji. Wartość każdego z komponentów mieści się w przedziale od 0 do 100. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz firma Maison&Partners prowadzą badania wśród przedsiębiorców w oparciu o próbę zróżnicowaną ze względu na liczbę zatrudnianych pracowników, próby małych i średnich firm w Polsce (do 250 zatrudnionych). Busometr ZPP jest publikowany co pół roku. Badanie jest realizowane od 2011 r. Od trzech fal respondenci są rekrutowani z Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna, a nie jak dotychczas – z bazy ZPP.
Source link

Close Menu